BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2013-04-09 13:09:33

Konkurs na najciekawszą legendę

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJCIEKAWSZĄ LEGENDĘ

Z OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „LGD7-KRAINA NOCY I DNI”

Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców z terenu lokalnej grupy działania LGD7 do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą legendę.

Obszar, objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD7 obejmuje 10 Gmin: dziewięć gmin powiatu kaliskiego – Blizanów, Ceków -Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek, Żelazków, Lisków, Mycielin, Gmina i Miasto Stawiszyn oraz jedną gminę powiatu ostrowskiego – Sieroszewice.

I.                   ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest lokalna grupa działania Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach  działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

II.                CEL I TEMATYKA KONKURSU

 

  1. Celem konkursu jest zainteresowanie lokalną historią i kulturą obszaru lokalnej grupy działania.

 

- zachęcenie do poszukiwania ciekawych tajemniczych miejsc oraz związanych  z nimi zdarzeń i opowieści,

- inspirowanie zainteresowań literackich oraz rozwijanie wyobraźni twórczej,

- poszanowanie tradycji i historii regionu.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie najciekawszej legendy związanej z terenem LGD7, tj. obszar dziesięciu Gmin członkowskich.

Treścią może być legenda spisana w oparciu o wspomnienia, podania ludowe, opowiadania funkcjonujące w danej okolicy. Jeśli istnieje taka możliwość można zachować język przekazu, to znaczy gwarę lub elementy gwary. W przypadku słów niezrozumiałych można zamieścić słowniczek na końcu pracy.

Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca w danej gminie, np. miejscowości, zabytku, rezerwatu przyrody, atrakcji turystycznej czy krajoznawczej, bądź też postaci związanej z historią gminy. Tematy mogą nawiązywać do wydarzeń historycznych, historii związanych z pałacami, dworami, duchami, starymi młynami, pochodzeniem nazw miejscowości, z budową kościołów, stawianiem kapliczek itp.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących obszar LGD7. Uczestnikami Konkursu mogą być indywidualne osoby oraz uczniowie szkół z terenu lokalnej grupy działania. Wówczas do konkursu mogą zgłaszać się całe klasy uczniów z poszczególnych szkół. Przedmiotem konkursu jest praca autorstwa klasy wykonana pod nadzorem nauczyciela. Jedna klasa danej szkoły może zgłosić tylko jedną pracę.

2.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy od dnia 3 kwietnia 2013 roku do 7  maja 2013 roku nadesłać napisane przez siebie prace podając ich:

- nazwę, tj. tytuł pracy;  materiał źródłowy, mogą to być także podania ustne

- imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, adres zamieszkania, dla uczniów dodatkowo: klasa, nazwa i adres szkoły (tel.) oraz imię i nazwisko opiekuna.

- opis miejsca,  miejscowości, obiektu bądź postaci, której dotyczy Legenda (gmina)

- telefon kontaktowy, e-mail autora.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika konkursu. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.krainanocyidni.pl, w zakładce: O NAS: Dokumenty do pobrania..

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie nośników- przesyłek przesyłanych pocztą.

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRAC

1. Prace powinny być napisane komputerowo i dodatkowo wydrukowane o objętości do 4 stron formatu A4, zapisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza. Prace należy przesłać także w formie pliku tekstowego (nagrać na płytę CD).

2. Tekst pracy powinien być ciekawy, w oryginalny sposób łączyć fakty historyczne lub geograficzne z fikcją literacką. Zostaną nagrodzone prace pomysłowe, świadczące o bogatej wyobraźni autora, napisane poprawnie stylistycznie.

3. Uczestnicy konkursu mogą dołączyć do karty zgłoszenia dodatkowe załączniki w postaci zdjęć, rysunków, mapek itp.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. Tekst musi zostać napisany samodzielnie przez jednego autora, bądź też w przypadku zgłoszenia grupowego – przez klasę pod nadzorem opiekuna.

5. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wyłącznie autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio nie publikowane.

6. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu staja się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

V. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace w formie drukowanej wraz z plikiem tekstowym  i formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”

ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

w  kopertach z dopiskiem „Konkurs na Najciekawszą Legendę z obszaru działania Stowarzyszenia LGD7”.

2. Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH ORAZ SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW/NAGRODY

  1. Jury Konkursowe oraz skład Komisji powołuje Organizator
  2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

 

- poziom literacki pracy

- wartość merytoryczną i zgodność z tematyką

- interpretację i nawiązanie do tematu

- spełnienie wymogów formalnych

- pomysłowość i oryginalność

  3. Decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu w postaci tabletów oraz jedno wyróżnienie- ramka cyfrowa z pilotem i kartą pamięci.

4. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w związku z niskim poziomem prac lub innego ich podziału.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

6.   O wręczenie nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

VII. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC

  1. Prace konkursowe wykorzystywane będą jako element promujący gminy objęte realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LGD7. Nadesłanych na konkurs prac Organizator nie zwraca. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac autorskie prawa majątkowe.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w publikacjach przez Stowarzyszenie LGD7 oraz na stronie internetowej.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania fragmentów lub całości najciekawszych prac konkursowych oraz ich opublikowania w wybranych przez organizatora publikacjach promujących działania LGD7.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian składu komisji, terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.krainanocyidni.pl

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu jego przeprowadzenia.

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej : www.krainanocyidni.pl

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”

w siedzibie biura: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (62) 763 70 68

 

 

Załączniki: Formularz zgłoszeniowy

 

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005