BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2013-06-14 11:44:37

Informacja na temat realizacji projektu systemowego

„Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość” pod taką nazwą Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII „promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z podziałem środków finansowych na realizację w/w projektu w 2013r. dla MGOPS w Stawiszynie została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 91.016,41 zł. wkład własny gminy 10.677,90zł. łączna wartość projektu wynosi 101.694,31zł

Realizacja projektu jest przewidywana od 20.06.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • zamieszkujących na terenie gminy Stawiszyn;
 • w wieku aktywności zawodowej;
 • bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo;
 • korzystający ze wsparcia MGOPS;
 • niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa podopiecznych MGOPS poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, społecznych oraz promowanie procesu integracji społecznej w gminie. Realizacja projektu ma na celu pobudzenie uczestników do zmiany biernej postawy i wykazywanie chęci do uniezależnienia się od pomocy społecznej.

Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, a każdy uczestnik zostanie objęty min. instrumentami aktywnej integracji tj. aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej odpowiednio do potrzeb uczestników.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe;
 • zajęcia z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe, określenie ścieżki zawodowej, warsztaty aktywizacji zawodowej;
 • zajęcia ze specjalistą od wizerunku indywidualne i grupowe ukierunkowane na nabycie umiejętności autoprezentacji osób poszukujących pracy, zmiana wizerunku zewnętrznego;
 • zajęcia z informatykiem indywidualne i grupowe, obsługa komputera, nabycie umiejętności korzystania z Internetu, napisanie CV czy listu motywacyjnego itp.;
 • organizacja i finansowanie kursów zwiększających możliwość zatrudnienia
  i podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu. 

 

W ramach szeroko rozumianego wsparcia z uczestnikami projektu będzie prowadzona praca socjalna, której celem będzie pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005