BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2014-03-28 14:10:32

REGULAMIN KONKURSU
NA SERWETĘ ARTYSTYCZNĄ
„Tradycją wyszywane”

Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców z terenu lokalnej grupy działania LGD7 do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym rękodzieła artystycznego, tj. wykonanie serwety techniką tradycyjną.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU
  1. Organizatorem konkursu jest lokalna grupa działania Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”.
  2. Obszar, objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD7 obejmuje 10 Gmin członkowskich: dziewięć gmin powiatu kaliskiego – Blizanów, Ceków -Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek, Żelazków, Lisków, Mycielin, Gmina i Miasto Stawiszyn oraz jedną gminę powiatu ostrowskiego – Sieroszewice.
  3. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach  działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 2. CEL KONKURSU
  1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji oraz wspieranie twórczości ludowej i artystycznej mieszkańców zamieszkujących obszar Stowarzyszenia LGD7.
  2. Pobudzenie inwencji twórczej oraz popularyzowanie twórczości rękodzielniczej.
 3. TEMAT KONKURSU ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRAC
  1. Zadaniem uczestników Konkursu jest samodzielne ręczne wykonanie serwety w nast. technice: haft (np. riszelie), koronka szydełkowa, wyroby tkane, z wykorzystaniem naturalnych materiałów i nawiązujących w swojej formie do motywów i elementów ludowych (wzory, aplikacje itp.).
  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 serwety, o średnicy nie mniejszej niż 50 cm.
  3. Uczestnik przesyła prace konkursowe wykonane przez siebie w ciągu ostatnich dwóch lat.
  4. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, do których zgłaszający posiada pełne prawa autorskie.
  5. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich praw majątkowych.
  6. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę identyfikacyjną trwale do niej przymocowaną zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania autora, numer telefonu oraz technikę wykonania pracy.
  7. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
  8. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu staja się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących obszar LGD7. Uczestnikami Konkursu mogą być indywidualne osoby profesjonalnie bądź amatorsko zajmujący się rękodziełem artystycznym.
  2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
  3. Aby wziąć udział w konkursie należy od dnia 24 marca 2014 roku do 12  maja 2014 roku nadesłać wykonane przez siebie prace (serwety).
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika konkursu. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.krainanocyidni.pl, w zakładce: O NAS: Dokumenty do pobrania..
  5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie prac- przesyłek przesyłanych pocztą.
  7. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych.
 5. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  1. Prace wraz z  formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
   Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
   ul. Kościuszki 7
   62-840 Koźminek
   w  kopertach z dopiskiem „Konkurs na Serwetę”.
 6. VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH ORAZ SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW/NAGRODY
  1. Jury Konkursowe oraz skład Komisji powołuje Organizator.
  2. Komisja Konkursowa podczas oceniania prac będzie brała pod uwagę:
   • pomysłowość i oryginalność prac
   • technikę i estetykę wykonania
   • użycie elementów i materiałów naturalnych
   • wykorzystanie motywów (aplikacji) nawiązujących w swojej formie do tradycji i twórczości ludowej.
  3. Za zajęcie I, II i III miejsca i wyróżnienia, Komisja przyznaje dyplomy oraz nagrody rzeczowe: za I, II i III miejsca – aparaty fotograficzne oraz jedno wyróżnienie w postaci czytnika E-BOOK.
  4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w związku z niskim poziomem prac lub innego ich podziału.
  5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Komisja może przyznać dwie nagrody tego samego stopnia.
  7. O wręczenie nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  8. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 7. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC
  1. Prace konkursowe wykorzystywane będą jako element promujący gminy objęte realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LGD7. Nadesłanych na konkurs prac Organizator nie zwraca. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac autorskie prawa majątkowe.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac (w całości lub w części) do celów promocyjnych Stowarzyszenia LGD7.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian składu komisji, terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.krainanocyidni.pl
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu jego przeprowadzenia.
  3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej : www.krainanocyidni.pl
  4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
  5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” w siedzibie biura: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (62) 763 70 68.

 

Do pobrania

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005