BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-06-09 09:23:31

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl , www.kalisz.so.gov.pl , www.stawiszyn.pl , lub w pokoju nr15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

 

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

Załączniki:

 

Informacja dotycząca wyborów na ławników

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133j.t.)

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ PANI/PANANA ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W KALISZU NA KADENCJĘ 2016-2019


Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005