BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-06-11 14:15:23

Obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 15 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00, w Sali posiedzeń w ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2014 r.

 

a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2014 rok,

 

b)zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

 

c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.,

 

d)dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2014 r.,

 

e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2014 r.,

 

f) zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Miejskiej w Stawiszynie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2014 rok,

 

g) głosowanie i podjęcie uchwały,

 

4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2014 rok:

 

a)zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Stawiszyn,

 

b)zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna za 2014 rok,

 

c) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2014 rok,

 

d) dyskusja,

 

e) głosowanie i podjęcie uchwały.


Przerwa

 

5. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2015-2020.

11.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

12.Wolne głosy i wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

 

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005