BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-11-13 07:43:44

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn-Stawiszyn o długości 625 mb II etap.


Podpisanie umowy:
02 września 2015 podpisano umowę na wykonanie nawierzchni drogii gminneg 330 P Nowy Kiączyn-Stawiszyn o długości 625 mb

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” Sp. z o. o.

z/s ul. Przemysława 2 , 63-200 Jarocin

Koszt inwestycji: 138455,82 ( umowa podstawowa), 12499,88 (umowa na roboty dodatkowe)

Oddanie do użytku: 01 październik 2015

 

Zakres prac: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn -Stawiszyn o długości 625 mb. II etap 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,625 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych -2 szt. - Usunięcie z poboczy wysokiej trawy i chwastów 625,00 m² .2.KOLIZJE - Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych szt. 14 - Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 7. 3. ROBOTY ZIEMNE - Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami 2500 m² - Koryta o głeb. 10 cm wykonane na całej szerokości jezdni 2062,50 m² 4. JEZDNIA - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechać. W gruncie kat II-IV 2062,50 m² - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2062,50 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2062,50 m² Wykonanie wcięcia w istniejącą nawierzchnię bitumiczną piłą o gł. Do 5 cm 6,00 m - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2062,50 m²Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych dla KR1-KR2 grubośćwarstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 1875,00 m² 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II 125 m³ -Plantowanie (obrabianie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-II 1250,00 m²..

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P Zbiersk (Jabłonki)

 

Podpisanie umowy: 05 październik 2015 podpisano umowę na wykonanie nawierzchni drogi gminnej 333 P Zbiersk Jabłonki

Wykonawca : Mar-Bruk Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe; Kucharski Krzysztof;

os. Wyzwolenia 10/100; 62-700 Turek

Koszt inwestycji: 121351,53

Oddanie do użytku: 06 listopad 2015

Zakres prac: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki)

  1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -0,443 km

  2. JEZDNIA - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mech. w gruncie kat II-IV 1785,643 m² - Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr 13 cm , 1785,643m²

- Górna warstwa podbudowy z kruszywałamanego mieszanki 0/31,5 gr 5 cm , 1785,643m² ;

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,7 kg /m2, 1565,643 m²; Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm 1576,143m²

Ukop na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odl.> 1 km 66,450 m3; Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II na poboczach 66.450 m3;

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie. W gruncie kat II-IV 664,5 m²;

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 gr 10cm na poboczach 664,500m²)..

 

 

Obie inwestycje zostały dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego

w ramach zadania

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Kwota dofinansowania : 150 000 zł

 

 

Burmistrz Stawiszyna

 

/-/ Justyna Urbaniak 

 


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005