BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-05-31 14:13:01

Konferencja regionalna „Lekcje są OK” w Zespole Szkół w Stawiszynie

 

Konferencja regionalna „Lekcje są OK” odbyła się 18 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Stawiszynie. Dyrektor Zespołu Szkół – pani Joanna Woszczyk otworzyła konferencję, witając przybyłych gości z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie– panią Danutę Sternę, która prowadziła podczas konferencji warsztat na temat strategii oceniania kształtującego oraz pana Jacka Strzemiecznego, którego wykładu: „Dlaczego ocenianie kształtujące?” wysłuchali zebrani goście. Swoją obecnością uświetniła konferencję Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn – pani Justyna Urbaniak, która podczas przemówienia podkreślała wagę rozwoju edukacji i przywitała gości tegorocznego spotkania. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i przedszkoli z powiatu kaliskiego, ostrowskiego, pilskiego, miasta Kalisza, z zaproszenia skorzystała również pani Magdalena Brewczyńska z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Ważnym punktem rozmów na temat edukacji był panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli pracujących na co dzień w Zespole Szkół w Stawiszynie, o swoich doświadczeniach związanych ze stosowaniem oceniania kształtującego, dobrych praktykach opowiedziała pani Joanna Kostrzewa – pomysłodawczyni i koordynatorka konferencji, nauczycielka języka polskiego, pani Ludmiła Jezierska – nauczycielka matematyki, pani Daria Wojtczak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pani Zofia Smolińska – nauczycielka języka angielskiego, pan Piotr Kozanecki – nauczyciel wychowania fizycznego. Panel dyskusyjny prowadziła pani Danuta Sterna, rozmawiano na temat stosowania oceniania kształtującego na różnych przedmiotach.

Ludmiła Jezierska podkreślała, że na matematyce niezwykle ważne jest podawanie uczniom celu lekcji i kryteriów sukcesu. Nauczycielka zauważyła, że na początku wydawało się jej, że te kilka minut, które poświęca na zaznajomienie uczniów z celem i kryteriami to zabieranie uczniom cennego czasu, podczas którego mogliby pracować, ciągle bowiem mamy poczucie, że mamy za mało czasu na realizację materiału. „Okazało się, że gdy zaczęłam podawać uczniom cele i kryteria sukcesu, zaczęłam sama o wiele bardziej uważnie dobierać zadania, dzięki którym uczniowie osiągną cel, bardzo starałam się, żeby uczniowie w zadaniach wybranych przeze mnie odnaleźli kryteria sukcesu pomagające ów cel osiągnąć. Stwierdziłam, że nie każde zadanie przybliżało uczniów do celu. Teraz rozwiązujemy mniej zadań, ale uczniowie pracują spokojniej.” Nauczycielka podkreśliła, że przy podsumowaniu lekcji uczniowie potrafią powiedzieć, czego się nauczyli, wcześniej wertowali zeszyty w poszukiwaniu odpowiedzi. Dzięki kryteriom uczniowie od początku zaznajamiają się ze słownictwem z zakresu matematyki, znajomość matematycznego nazewnictwa, sformułowań jest dla ucznia ważna, gdyż umie konkretnie nazwać, czego się nauczył. Pani Ludmiła Jezierska podkreśliła, że niezwykle ważna w ocenianiu kształtującym jest informacja zwrotna udzielania uczniowi na bieżąco, gdy poznaje on nowe treści i stosuje wiedzę w praktyce. „Ciągle szukam jak najlepszego sposobu na przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej. Spostrzegłam, iż niezmiernie korzystna dla uczniów jest praca w parach lub grupach. Wcześniej rzadko korzystałam z możliwości, jakie daje sytuacja, gdy uczniowie korzystają wzajemnie ze swojej wiedzy, często pracowali indywidualnie, jednak nie byłam do końca przekonana, czy faktycznie skupieni byli wyłącznie na pracy. Zauważyłam, że gdy uczniowie pracują w parach, dochodzi między nimi do wymiany spostrzeżeń, wiadomości, poprawiają swoje prace, udzielając sobie informacji zwrotnej. Obserwuję, że pracują, ucząc się nie tylko od nauczyciela, ale też od samych siebie.” Podkreśliła również, że w ocenianiu kształtującym trudne było to, aby zrezygnować z wieloletnich przyzwyczajeń związanych ze sposobem uczestnictwa dzieci w lekcji- często dzieje się tak, że te same osoby podnoszą rękę, chcą się wypowiadać i że trudno nauczycielowi z tego zrezygnować, na rzecz zaktywizowania tych, którzy zazwyczaj niechętnie brali udział w lekcji. Nauczycielowi matematyki, który zaczyna pracę z ocenianiem kształtującym pani Ludmiła Jezierska radzi, by zacząć powoli, małymi krokami wprowadzać kolejne elementy i strategie oceniania kształtującego, szukać najlepszych rozwiązań dla siebie i dla uczniów.

Joanna Kostrzewa spostrzegła, że informacja zwrotna jest kluczowa w jej pracy z uczniami na lekcjach języka polskiego. Szczególnie sprawdza się podczas wprowadzania nowej formy pisemnej – rozprawki, opisu dzieła sztuki, charakterystyki czy też opowiadania. Uczniowie, pracując nad nowymi formami wypowiedzi, nie otrzymują oceny za ich prace, prace pisemne opatrzone są komentarzami, w których nauczyciel wskazuje uczniom co jest w pracy dobrze, które jej elementy są błędne, w jaki sposób poprawić błędy, jakie działania będą dla ucznia rozwojowe. „Zdaję sobie sprawę z pracochłonności podobnego działania, niemniej jednak informacja zwrotna przyczynia się do wzrostu umiejętności uczniów, którzy często jedną pracę piszą parę razy, jednak jest to uzasadnione. Gdybym stawiała za pracę ucznia od razu ocenę, na przykład „dostateczny”, ominęłabym i u siebie, i u ucznia niezmiernie ważny element w procesie uczenia się, a mianowicie refleksję. Moi uczniowie dzięki informacji zwrotnej pochylają się ponownie nad pracą, analizując, co w pracy było błędne i jak poprawić owe błędy, jednocześnie starając się wyeliminować możliwość popełnienia błędu ponownie. Takiej możliwości nie mamy, stawiając uczniowi od razu ocenę, gdy uczeń jest jeszcze w procesie, poznaje i uczy się czegoś nowego. Tylko informacja zwrotna pozwala dziecku na refleksję nad swoją pracą i wyciągnięcie wniosków.” -powiedziała Joanna Kostrzewa. Polonistka podkreśliła, że trudne bywa tworzenie zadań edukacyjnych na języku polskim, które sięgałyby nie tylko pierwszego i drugiego poziomu taksonomicznego. „Chcę, aby moi uczniowie dokonywali analizy, syntezy i ewaluacji swojej wiedzy, aby przetwarzali wiadomości. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zadania edukacyjne sprawdzające uczniowską wiedzę, zrozumienie i zastosowanie są ważne, ale wiem też, że nie mogę poprzestać wyłącznie na nich, gdyż chcę, aby moi uczniowie się rozwijali. Sądzę, że zadania edukacyjne z wyższych poziomów taksonomicznym w tym pomagają, wiem, że jest to dla mnie obszar do rozwoju.” Nauczycielowi języka polskiego, który rozpoczyna swoją pracę z ocenianiem kształtującym Joanna Kostrzewa radzi, aby nie bać się błędu, dać sobie zgodę na błąd, który jest nieodzowną częścią procesu uczenia się. Nie uda się wprowadzić oceniania kształtującego od razu, jest to proces, który wymaga prób, modyfikacji i doskonalenia się nauczyciela, jest to proces, który wymaga czasu i któremu towarzyszy błądzenie, ale tym większe jest poczucie sukcesu.

Pani Zofia Smolińska, nauczycielka języka angielskiego również podkreśliła wagę informacji zwrotnej udzielanej uczniowi, w przypadku języka angielskiego jest to bardzo często ustna informacja zwrotna, gdy nauczyciel dokonuje po docenieniu tego, co było dobrze w pracy ucznia korekty jego błędów – na przykład w wymowie. Wiele aktywności, które podejmowane są przez uczniów, można ocenić na bieżąco. „Niezmiernie ważne dla mnie jest inicjowanie pracy w parach lub grupach – jeszcze ze studiów pamiętam, że dużo łatwiej było mi uczyć się podczas sesji, gdy uczyłam się z koleżanką, pozwalało to na wymianę wiadomości i doświadczeń, wskazanie braków i sposobów na ich nadrobienie. Ten model pracy wdrażam podczas moich lekcji, mając świadomość, że dzieci uczą się nie tylko od nauczyciela, ale także od samych siebie.” - podkreśliła Zofia Smolińska, która wskazała również na początkowe trudności w określaniu i odróżnieniu celów lekcji od kryteriów sukcesu. Nauczycielowi języka angielskiego rozpoczynającemu pracę z ocenianiem kształtującym Zofia Smolińska sugeruje, aby się nie poddawał, wymieniał dobrymi praktykami z innymi nauczycielami, bardziej zaawansowanymi w stosowaniu oceniania kształtującego, ale również wspólnie pracował nad pokonywaniem trudności. „Ocenianie kształtujące uczy współpracy nie tylko dzieci, ale i nauczycieli, którzy wymieniają się doświadczeniami i wspólnie poszukują rozwiązań.” - powiedziała Zofia Smolińska.

Daria Wojtczak natomiast wskazała, że szczególnie korzystny dla uczniów na pierwszym poziomie edukacyjnym jest cel lekcji podany uczniom w sposób zrozumiały. „Podając cel odwołuję się często do doświadczeń dzieci, prowadząc krótką rozmowę na początku zajęć lub uczniowie rozwiązują krzyżówkę, zagadkę, rebus, gdzie rozwiązanie jest „kluczem” do odkrycia celu.” -powiedziała Daria Wojtczak. Nauczycielka wskazała wagę formułowania kryteriów sukcesu, które są niezbędne uczniowi do uczenia się, samooceny, pozwalającej na aktywne uczestnictwo w procesie uczenia się i oceny koleżeńskiej, która pozwala uczniom na czerpanie z własnych zasobów, uczenie się od koleżanki/ kolegi. Nauczyciele podkreślali to, jak duży wpływ na jakość uczenia się ma informacja zwrotna, podobnie jest w edukacji wczesnoszkolnej, Daria Wojtczak stwierdziła, że jest ona niezwykle ważna dla ucznia, ale też dla rodzica, który wspólnie ze swym dzieckiem pracuje, aby pokonało braki w sposób zasugerowany przez nauczyciela. „Widzę, że ocenianie kształtujące daje mi możliwość uświadomienia uczniom już od najmłodszych lat, że nie muszą rywalizować, jak ważna jest współpraca pomiędzy nimi”. Pani Daria Wojtczak przyznaje również, że w edukacji wczesnoszkolnej niezwykle istotna jest informacja zwrotna ustna, bieżąca, dzięki której można od razu docenić wysiłek dziecka, jego pracę, postęp, ale i wskazać błędy i pokazać, jak mają być poprawione. „Co jest dla mnie wyzwaniem? Trudne na pewno jest wyeliminowanie nawyku zgłaszania się dzieci, każde z nich chciałoby jednocześnie odpowiadać, nie dając szansy innym na zastanowienie się. Radzę sobie z tym, stosując metodniki, gdzie odpowiedni kolor sygnalizuje na przykład gotowość do pracy.”- powiedziała Daria Wojtczak podkreślając, że zmienia się mentalność rodziców, gdyż współpracując, uczymy się nie dla stopnia i że sukces, to cel lekcji osiągnięty na każdej lekcji. Daria Wojtczak udzieliła kilku wskazówek nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, którzy zaczynają pracę z ocenianiem kształtującym, jedną z nich jest wytrwałość we wprowadzaniu poszczególnych elementów oceniania kształtującego, przyjęcie postawy poszukującej nowych rozwiązań i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami z innymi nauczycielami, gdyż niezwykle ważna jest wymiana doświadczeń. Nauczycielka radzi rozmawiać z rodzicami uczniów na temat oceniania kształtującego, aby rodzice mieli świadomość, że ich dziecko jest uczestnikiem procesu doprowadzającego je do odpowiedzialności za uczenie się.

Piotr Kozanecki zwrócił uwagę na fakt, że coraz częściej mówi się o ocenianiu kształtującym jako alternatywie dla tradycyjnego oceniania za pomocą stopnia, co ma pozytywnie wpłynąć na atmosferę sprzyjająca uczeniu się, a także budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu pomiędzy nauczycielem a uczniami. „Uważam, że szczególnie korzystne dla uczenia się na wychowaniu fizycznym jest zapoznanie uczniów z celami lekcji, należy dokładnie uczniom określić, czego będziemy się dzisiaj uczyć i przekazać to uczniom w języku zrozumiałym dla nich. Bardzo ważne jest tez podanie uczniom NaCoBeZu, czyli kryteriów sukcesu, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. Jest to informacja na co ja, jako nauczyciel, będę zwracał uwagę podczas zajęć.” - powiedział Piotr Kozanecki. Nauczyciel podkreślał wielką rolę informacji zwrotnej na jego przedmiocie: „Informacja zwrotna nie ma na celu podsumowania wiedzy, ale ukierunkowaniu ucznia, jak ma się dalej rozwijać i doskonalić.” Na pytanie pani Danuty Sterny, które elementy oceniania kształtującego sprawiają najwięcej trudności na wychowaniu fizycznym i jak sobie można z nimi poradzić, Piotr Kozanecki odpowiedział, że początkowo trudne jest systematyczne wprowadzanie oceniania kształtującego, gdyż wymaga pracy i jest czasochłonne. Z drugiej strony cennym jest fakt, że zmusza to nauczyciela, aby planował swoje lekcje i mimo coraz większego doświadczenia wynikającego ze stażu pracy przygotowywał się do nich. „Najwięcej trudności sprawia mi sformułowanie odpowiedniej informacji zwrotnej, takiej, która będzie zindywidualizowana, w tym wypadku pomocne są na pewno rozmowy z wychowawcą, rodzicami ucznia, zapoznanie się z opiniami bądź orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej.” – stwierdził Piotr Kozanecki. Nauczyciel wychowania fizycznego w stawiszyńskim Zespole Szkół ma także kilka podpowiedzi dla nauczycieli jego przedmiotu, którzy dopiero zaczynają przygodę z ocenianiem kształtującym: „Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę z ocenianiem kształtującym zasugerowałbym, żeby nie zapomniał o podaniu celów lekcji. Zaznajomienie uczniów z celami lekcji jest tak samo naturalne i niezbędne jak rozgrzewka na wychowaniu fizycznym” – twierdzi Piotr Kozanecki. Nauczyciel zwrócił uwagę na fakt, że początkujący pedagog powinien zawsze przemyśleć, czego tak naprawdę w czasie lekcji chce nauczyć, dlaczego wybrał to zagadnienie. „Bazując na własnym doświadczeniu, zwróciłbym uwagę początkującemu nauczycielowi na sposób komunikowania się z uczniami, czy to jest cel, kryteria sukcesu, czy też informacja zwrotna, słowa nauczyciela do ucznia powinny być przemyślane.” – dodaje Piotr Kozanecki.

Po panelu dyskusyjnym głos zabrała pani Ilona Knapik, która przedstawiła zebranym informacje na temat pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz szkół.

Na zakończenie konferencji dyrektor Joanna Woszczyk podziękowała gościom – pani Danucie Sternie, Jackowi Strzemiecznemu i Ilonie Knapik za uświetnienie swoją obecnością i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji regionalnej „Lekcje są OK”. Dyrektor Zespołu Szkół podziękowała również obecnym na konferencji dyrektorom, nauczycielom i przedstawicielom ośrodków doskonalenia nauczycieli, zapraszając na kolejne wydarzenia edukacyjne w Zespole Szkół w Stawiszynie.


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005