BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2013-07-23 08:58:54

Stawiszyn, dnia 22 lipca 2013 roku.

Fundusze sołeckie

Burmistrz Stawiszyna działając na podstawie art. 2 ust 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku  o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w związku z Uchwałą Nr XXIX/166/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku informuje, że wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw na rok 2014 wynosi:

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków funduszu sołeckiego

1.

Długa Wieś Pierwsza

                                                         7 767,00

2.

Długa Wieś Druga

13 756,00

3.

Długa Wieś Trzecia

8 570,00

4.

Piątek Mały

10 874,00

5.

Piątek Mały Kolonia

9 196,00

6.

Piątek Wielki

13 556,00

7.

Werginki

9 221,00

8.

Zbiersk Cukrownia

25 056,00

9.

Zbiersk Kolonia

15 084,00

10.

Zbiersk

23 628,00

11.

Pólko – Ostrówek

8 394,00

12.

Petryki

25 056,00

13.

Kiączyn Nowy

8 695,00

14.

Wyrów

8 795,00

 

 

RAZEM

 

187 648,00

 

 

Informuję ponadto o treści przepisów art. 1 ust. 3 i 4, art. 2 ust. 3 oraz art. 4 w/w ustawy;

Art. 1. 3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

    4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)).

Art.2.  3. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

Art. 4. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.

    2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

    3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

    4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

    5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

    6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w  terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.

    7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust.

 

                                                                                          

                                                                                                 Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                 mgr  Robert Jarzębski

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005