BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-08-13 14:13:14

Fundusze dostępne w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości na wsi, podniesieniu jakości życia i aktywizacji jej mieszkańców oraz w modernizacji gospodarstw i zwiększaniu potencjału zakładów przetwórczych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące PROW 2014 – 2020, możecie Państwo uzyskać korzystając ze strony internetowej www.arimr.gov.pl Proponujemy również bezpośredni kontakt z Biurami Powiatowymi oraz Oddziałami Regionalnymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Źródłem informacji dla mieszkańców jest także bezpłatna infolinia – 0 800 38 00 84.


PROW 2014 - 2020

Działanie

Poddziałanie

Podmiot

wdrażający

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

 • Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

 • Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Wyłoniony podmiot

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

 • Wsparcie korzystania z usług doradczych (świadczenie usługi dla rolników, grupy rolników, właścicieli lasów, grupy właścicieli lasów)

 • Wsparcie dla szkolenia doradców

Wyłoniony podmiot

System jakości produktów rolnych i środków spożywczych

 • Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

 • Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

ARR

Inwestycje w środki trwałe

 • Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)

ARiMR

 • Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (Scalanie gruntów)

SW

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych

 • Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof:

 • Zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

 • Odtwarzające potencjał produkcji rolnej

ARiMR

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

 • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

 • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 • Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

 • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej ( Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych)

 • Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

ARiMR

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

 • Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energie odnawialną i oszczędzanie energii

 • Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury powiązanej infrastruktury

 • Wsparcie badań inwestycji związanych z utrzymaniem odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej

SW

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywności lasów

 • Wsparcie na rzecz kosztów zakładania i utrzymania w zakresie zalesiania i tworzenia terenów zalesionych

ARiMR

Tworzenie grup i organizacji producentów

 • Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie

ARiMR

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

 • Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych

 • Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie

ARiMR

Rolnictwo ekologiczne

 • Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne

 • Płatności w celu utrzymania ekologicznego

ARiMR

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (Płatności ONW)

 • Rekompensata na obszarach górskich

 • Rekompensata na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi

 • Rekompensata na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami

ARiMR

Współpraca

 • Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI)

ARiMR

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

 • Wsparcie przygotowawcze

 • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)

 • Przygotowywanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (wdrażanie projektów współpracy)

 • Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji)

SW

Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

ARiMR

  Legenda: ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ARR – Agencja Rynku Rolnego, SW – Samorząd Województwa

 


Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005